សេវាកម្មសិក្សានៅបរទេសរ

Plus Education (ផ្លាស) គឺជាភ្នាក់ងារជ្រើសរើសសិស្សដែលផ្ដល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់ការ ដំនើរការឯកសារនិងសេវាកម្មដ៏ទៃទៀតសម្រាប់ការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស។ ​​ពួកយើងបាន ចាប់ផ្ដើមតំណើរការចាប់តាំងពីរឆ្នាំ២០១០ហើយបានជ្រើសរើសសិស្សទៅសិក្សានៅប្រទេស ជាច្រើនដូចជា ប្រទេសអូស្រ្តាឡី កាណាដា ញូវសីលេន សិង្ហបូរី អង់គ្លេស សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសដ៏ទៃទៀត។ ពួកយើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអ្នកជំនាញអាជីពក្នុងការអប់ រំក្រៅប្រទេស។

ពួកយើងផ្តល់នៅការប្រឹក្សាអាហារូបករណ៍ក្រៅប្រទេស:

 • មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស
 • សញ្ញាប័ត្រមហាវិទ្យាល័យ
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
 • វគ្គសិក្សារដូវក្ដៅ

សេវាកម្មមជ្ឍមណ្ឌលអប់រំក្រៅប្រទេស

 • ប្រឹក្សាយោបល់អប់រំ
 • ការដាក់ស្នើរឯកសារ
 • សេវាកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអប់រំ
 • ការធ្វើទស្សនៈកិច្ចសិក្សា
 • សិក្ខាសាល និងឱកាសការងារ
 • កម្មវិធីចុះស្តាការងារ
 • កម្មវិធីផ្លាសប្តូរសិស្សនិសិត្សទៅសិក្សា
 • កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រួ
 • ការរៀបចំការស្នាក់នៅនិងការទៅយកនៅប្រលានយន្តហោះ
 • ការបង់វីសានិងជំនួញែកសារវីសា

 • ចុចនៅទីនេះ :​សេវាសិក្សារនៅក្រៅប្រទេស

Student to Study in Australia (Ty Chhorn Boreyreach)វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ