ហាង និងទីផ្សារយុវសិស្សឆ្នើម

មានតម្រូវការដ៏ខ្លាំងសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មសរីរាង្គ។ផលិតផលនិងសេវាកម្មទាំងអស់ របស់ក្លឹបយុវសិស្សឆ្នើមនឹងត្រូវបានលក់នៅហាងឬទីផ្សារកសិកម្មសរីរាង្គ។វានឹងដើរតួជាអ្នក ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងផលិតផលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ដែលនឹងស្នាក់នៅផ្ទះស្នាក់ សហគមន៍។ហាងនិងទីផ្សាទាងនេះនឹងបម្រើជាកន្លែងមួយសម្រាប់ការផ្តល់នូវផលិតផល កសិកម្មសរីរាង្គផ្តល់ជូនភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគារនៅក្នុងទីក្រុងដ៏សំខាន់ៗ។ ពួកយើងនឹង ស្វែងរកពាណិជ្ជករក្នុងស្រុកដើម្បីវិនិយោគ។

  • ឆ្នាំទី 1: គ្រោងបង្កើតទីផ្សារយុវសិស្សឆ្នើមយ៉ាងហោចណាស់មួយនៅក្នុងខេត្តគោលដៅនីមួយៗ។
  • ឆ្នាំទី 2: បង្កើតហាងពីរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកម្រិតស្រុកនៅក្នុងខេត្តគោលដៅនីមួយៗ។
  • ឆ្នាំទី 3: បង្កើតហាងបីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកម្រិតហាងស្រុកនៅក្នុងខេត្តគោលដៅនីមួយៗ។

វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ