ហាងទូរសព្ទ័ និងអេឡិចត្រូនិចយុវសិស្សឆ្នើម

កម្មវិធីអេឡិចត្រូនិចនេះនឹងផ្តោតទៅលើការជួសជុលនិងថែទាំគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចដូចជាវិទ្យុ ម៉ាស៊ីនចាក់ ឌីស ទូរទស្សន៍ និងទូរស័ព្ទ ការអ៊ុតទូរស័ព្ទ និងកាបញ្ចូលកម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងទូរទស្សន៍។ សិស្សអាចប្រើ ប្រាស់ជំនាញទាំងនេះសម្រាប់ការរកប្រាក់ចំណេញ។ យើងនឹងអញ្ជើញឪពុកម្តាយនាយកសាលានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីធ្វើជាគណៈ កម្មាធិកាភិបាលរបស់ក្លឹបដើម្បីដំណើរការក្លឹបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ យើងនឹងធ្វើការប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ video conference ប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីណែនាំពួកគេ នៅដំណើរការទាំងមូល។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ