ក្លឹបពត៌មានវិទ្យាយុវសិស្សឆ្នើម

កម្មវិធីពត៌មានវិទ្យានឹងផ្តោតលើកម្មវិធី Microsoft office ជួសជុល ការតបណ្តាញ រចនាគេហទំព័រ កាត់ត វីដេអូ Adobe Photoshop និង Adobe Premier។ កម្មវិធីទាំង នេះមានការពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ន។គំនិតនេះគឺដើម្បីជួយដល់យុវជនដើម្បីអាចសម្រេ ចបាននូវក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេជា មួយនឹងជំនាញគ្រប់គ្រាន់។វាមានសក្តានុពលដ៏ធំមួយដែលសិស្សអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជំនាញទាំងនេះដើម្បីបង្កើតប្រាក់ ចំណូលរបស់ពួកគេយើងនឹងអញ្ជើញឪពុកម្តាយនាយកសាលានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា ត់ដើម្បីធ្វើជាគណៈ កម្មាធិកាភិបាលរបស់ក្លឹបដើម្បីដំណើរការក្លឹបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។យើងនឹងធ្វើការប្រជុំតាមប្រព័ន្ធvideo conferene ប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីណែនាំពួកគេនូវដំ ណើរការទាំងមូល។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ