ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជីវិតដ៏ប្រពៃ

“ប្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងភ្លេច បង្រៀនខ្ញុំ ខ្ញុំប្រហែលជាចាំ អោយខ្ញុំធ្វើ ខ្ញុំនឹងចាំ”

លោក បិនចាមីន វ្រេន ឃ្លីន នៅក្នុងពេលអនាគតយូរអង្វែង Plus Education (ផ្លាស) នឹងបង្កើតក្លឹបយុវសិស្សឆ្នើមហើយនឹងផ្តល់ការគាំទ្រទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសម្រាប់ឲ្យ ពួកគាត់ដំណើរការអាជីវកម្មខ្នាតតូចបាន។ក្លឹបទាំងនោះរួមមានក្លឹបកសិកម្មយុវសិស្សឆ្នើមក្លឹបពត៌មានវិទ្យាយុវសិស្សឆ្នើមហាងទូរស័ព្ទ និងអេឡិចត្រូនិចយុវសិស្សឆ្នើមក្លឹបភាសាអង់គ្លេសមគ្គុទេសទេសចរណ៍និងផ្ទះស្នាក់យុវសិស្ស ឆ្នើមទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាជំនួយដែលមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា។ ដូច្នេះវាមានសក្តានុពលដ៏ធំសំរាប់ការប្រកបអាជីវកម្មប្រភេទនេះនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ