ទស្សនៈវិស័យ

ពួកយើងមានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមដែលពោរពេញដោយបណ្តុំយុវវ័យដែល​ មានចំណេះដឹង យ៉ាងពេញលេញអំពីជម្រើសនៃការសិក្សា និងការងារក្នុងថ្ងៃអនាគតដើម្បី បំពាក់បំប៉នឲ្យពួកគេមានជំនាញចាំបាច់សម្រាប់អោយពួកគេក្លាយជាធនធានមនុស្សពិសេស មួយ។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ