សិស្សឆ្នើមក្នុងតេស្តភាសាអង់គ្លេស អាយអិល ឬ ថូហ្វល

ចូរស្តាប់ពីសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់នៅក្នុងតេស្តភាសាអង់គ្លេសអាយអិលឬថូហ្វល សម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សារបស់ពួកគេនៅបរទេសតេស្តភាសា អង់គ្លេសអាយអិលឬថូហ្វលគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកគេណាស់។ ទំព័រនេះនឹងនាំមក ជូននូវបក្ខជនដែលបានទទួលពិន្ទុខ្ពស់នៅក្នុងតេស្តភាសាអង់គ្លេសអាយអិលឬថូហ្វលដើម្បី ចែករំលែកបច្ចេកទេសរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់នៅក្នុងតេស្តភាសាអង់គ្លេសទាំង នេះដែរ។

Video
Yi Longdy

វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ