ជំនាញបំនិនជីវិត

មេរៀនវីដីអូលើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចដែលមានគុណភាពដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនាញ ក្នុងផ្នែកបំនិនជីវិតត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីបន្ថែមពី លើផ្នែកជំនាញដ៏ទៃដែលមានរួចដើម្បីអោយពួកគេអាចគ្រប់គ្រងសកម្មភាពបង្កើតប្រាក់ចំ នូល របស់គេបាន។ប្រធានបុត្ររួមមានៈ

 • ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា
 • ជំនាញធ្វើការជាក្រុម
 • មូលដ្ឋានការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការគ្រប់គ្រងភាពតប់ប្រមល់
 • ការធ្វើបទបង្ហាញ
 • ជំនាញគំនិតរិះគន់
 • ជំនាញចរចារ
 • ការសម្រេចចិត្ត
 • មូលដ្ឋានការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា
 • ការគ្រប់គ្រងលើគុណភាព

វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ