សិស្សពូកែ

ចូរស្តាប់ពីសិស្សពូកែមកពីវិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យ។ នៅក្នុងទំព័រនេះសិស្សនិស្សិត នឹងទទួលបានការដាស់តឿនតាមរយៈបទសំភាសន៍ជាវីដេអូ​ជាមួយ​នឹងសិស្ស​ពូកែដែលនឹង ចែករំលែកបទពិសោធន៍ការ សិក្សានិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ