សេវាររបស់យើង

Plus Education (ផ្លាស)​ជាស្ថាប័នតែមួយគត់ជាមួយចក្ខុវិស័យដើម្បីផ្តល់ជូនសិស្សនិស្សិត​​ អតិថិជនជាមួយនឹងសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនិងប្រឹក្សាមួយដែលមានគុណភាពដែល អនុញ្ញាតឲ្យគេទទួលបាន ជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេ។ ពួកយើងប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការ កសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះសម្រាប់គុណភាពពិសេសមួយនៃការផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង។

Plus Education (ផ្លាស) ផ្ដល់នូវសេវាធំទូលាយ រួមមានការអប់រំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមតម្រូវការសេវាប្រឹក្សាយោបល់និងការបកប្រែសេវាសិក្សានៅក្រៅប្រ​​ ទេស និងសេវាជួយរកការងារ។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ