បេសកកម្ម

ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សិស្ស និស្សិតនិងយុវជនគ្រប់រូបអាចស្វែងយល់ពីបញ្ហាពិតក្នុងសង្គម ការអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តដំណោះស្រាយនៅក្នុងក្រុម និងបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេ នូវជំនាញ ចាំបាច់និងផ្ដល់នូវការគាំទ្រាំដើម្បីអាចជួយខ្លួនឯងបានតាមរយៈការបណ្តុះ បណ្តាល ជំនាញ កម្មវិធីសិក្សាផ្សេងៗតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកការជួយរកការងារ កម្មវិធី សហគ្រិន វ័យក្មេង និងការស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផល និងសេវាកម្ម របស់ ពួកគេ។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ