សារពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ Plus Education (ផ្លាស)!

Plus Education (ផ្លាស) គឺជាស្ថាប័នអប់រំផែ្នកជំនាញតែមួយគត់ ដែលមានចក្ខុវិស័យ រយៈពេលវែងដើម្បី ផ្តល់អោយសិស្ស និស្សិត និងអតិថិជននូវការអប់រំតាមប្រព័ន្ធអេឡិច ត្រូនិច សេវា។

បណ្តុះបណ្តាល និងប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានគុណភាព ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សនិស្សិត និងអតិថិជន ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេ។ ពួកយើងមានការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុង គុណភាពល្អពិសេសដាច់គេ។

ដើម្បីបំពេញគោលដៅទាំងនេះយើងបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផលិតនូវបរិស្ថានអប់រំមួយដែលមាន ភាពរស់ រវើក និងផ្តោតលើការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីតម្រូវការនៃចម្រុះ ប្រជាជន។

ពួកយើងប្តេជ្ញាចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយដល់សិស្សនិស្សិតរបស់យើងអោយចេះធើ្វការទំ​នាក់ទំនងដោយ មានប្រសិទ្ធិភាព ធ្វើការជាក្រុមដែលពោរពេញទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិត និង ចេះផ្តួចផ្តើមគំនិតចូលរួមក្នុង សហគមន៍ ពិភពលោក។

Plus Education (ផ្លាស) គឺជាវេទិកាអប់រំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចដោយឥតគិតថ្លៃ​លើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តបង្រៀនដែលមានលក្ខណៈរស់រវើក និងទាក់ទាញដើម្បីផ្ដល់នូវ មេរៀនតាមរយៈវីដីអូ ដែលងាយស្រួលយល់ជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់ គ្លេស។

ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំរំពឹងថា យើងនឹងចាប់ផ្តើមផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្ម​​អប់រំថ្មីៗ ដែលមានគុណ ភាពល្អ។

សូមអរគុណ!

វឿង ប្រយុទ្ធ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ