កំចី

ឥណទាន គឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយដល់យុវជនដើម្បីអាចសម្រេចបាននូវសក្តានុពលពេញលេញ របស់ខ្លួន។ បើគ្មានប្រាក់កម្ចី គំនិតនិងទ្រឹស្តីរបស់ពួកគេមិនអាចក្លាយជាការពិតបានទេ។យើងនឹងព្យាយាមទាក់ទងអង្គការឥណទានឬស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬវិនិយោគិនដែលមានចំ ណាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការបរិច្ចាគ ឬការវិនិយោគ។

សាច់ប្រាក់មួយចំនួននឹងត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្លិបដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនិងសរសេរផែន ការអាជីវកម្មដ៏ល្អបំផុត។ឪពុកម្ដាយនាយកសាលានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវ បានស្នើឲ្យចុះហត្ថលេខាជាសាក្សីលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចី។ យើងនឹងធ្វើដំណើរទស្សន កិច្ចជាមួយនឹងការគាំទ្របច្ចេកទេសជាទៀងទាត់ដើម្បីធានាអោយបានតាមគោលការណ៍ណែ នាំ។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ