ព័ត៌មានវិទ្យា

ចំពោះព័ត៌មានវិទ្យា យើងផ្ដល់នូវមេរៀនវីដេអូដែលផ្ដោតលើ Microsoft Word, Excel, and Power Point 2010; Photoshop CC និងការជួសជុលនិងថែរក្សាកុំព្យូទ័រ។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ