គោលបំណង

  • ដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងអោយយុវជននូវពត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តឱ្យកាន់តែ ប្រសើរឡើងសម្រាប់ ការសិក្សា និងអាជីពរបស់ពួកគេនាពេលអនាគត
  • ដើម្បីបង្រួមគម្លាតរវាងវិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យរវាងទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តន៍
  • ដើម្បីកសាងបំលាស់ប្តូរអោយយុវជនដើម្បីអោយពួគគេអាចរស់នៅអោយកាន់តែ មានផលិតភាព
  • ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេនូវជំនាញដែលចាំបាច់តាមរយៈការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិកនិងតាមរយៈការបង្រៀនណែនាំនិងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់តាមរយៈ ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីអោយពួកគេអាចធ្វើការចញ្ចឹមជីវិតដោយ ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់អនុវិទ្យាល័យប្រសិនបើពួកគេមិនចង់ឬមិនអាចមានលទ្ធភាព បន្តឧត្តមសិក្សានៅឯទីក្រុង
  • ដើម្បីកសាងផ្នត់គំនិតភាពជាសហគ្រិននិងការលើកទឹកចិត្តយុវវ័យដើម្បីអាចបើក មុខរបរអាជីកម្មខ្នាតតូចបានតាមរយៈការផ្តល់ឥណទានខ្នាតតូចសម្រាប់ការចាប់ ផ្តើមការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងការស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលសេវាកម្ម របស់ពួកគេ។

វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ