អតីតសិស្សឆ្នើម

ចូរស្តាប់អ្នកដឹកនាំដែលធ្លាប់ជាអតីតសិស្សពូកែដែលបច្ចុបន្នកំពុងធ្វើការនិងបម្រើការងារនៅឯ
នាយកដ្ឋាន រដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល។ ពួកគេនឹងចែករំលែក
នូវបទពិសោធន៍ភាព ជាអ្នកដឹកនាំ និងការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ