ជំនួប និងការតាំងពិព័រណ៍យុវសិស្សឆ្នើម

ពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំបរបស់យុវសិស្សឆ្នើមដែលជាវេទិកាតែមួយគត់ដើម្បីតាំងពិព័រណ៌សមិទ្ធិផល របស់សិស្សវិទ្យាល័យនឹងទាក់ទាញសិស្សនិស្សិតជាច្រើន/យុវជននិងសាធារណជនទូទៅដើម្បី ចូលរួមហើយក៏នឹងបម្រើជាទីកន្លែងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារ រដ្ឋាភិបាលលើកតម្កើនផលិតផល/សេវាកម្មរបស់ពួកគេអោយសាធារណៈជនដឹងលឺផងដែរ។ វាគឺជាវេទិកាដែលមានតែមួយគត់ ដើម្បីរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ