ភាសាអង់គ្លេស

ផ្តោតលើជំនាញចំនួនបួនចម្បង: ការនិយាយ ការស្តាប់ ការសរសេរនិងការអានពីថ្នាក់ ដំបូងដល់ថ្នាក់ខ្ពស់

ការសរសេរ


ការសរសេរគឺជាជំនាញផលិតភាពមួយដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសិក្សានិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ព្រោះជាញឹកញាប់យើងត្រូវសរសេរតែងសេចក្តីនិងបរមាធិប្បាយជូនគ្រូបង្រៀនរបស់យើងឬ របាយការណ៍អត្ថបទស្រាវជ្រាវនិងសំណើរផ្សេងជូនថ្នាក់លើរបស់យើង។នៅក្នុងការសរសេរ យើងមានបង្រៀនវេយ្យាករណ៍រចនាសម្ព័ន្ធឃ្លាសំនេកថាខណ្ឌតែងសេចក្តីនិងការសរសេរសំ រាប់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗទៀត។

ការនិយាយ


ការនិយាយគឺជាជំនាញបង្កើតមួយផ្សេងទៀតដែលមានសារៈខាន់ណាស់នៅក្នុងការទំនាក់ ទំនងប្រចាំថ្ងៃនិងការទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការ។ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការអាច និយាយបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងត្រឹមត្រូវ។នៅក្នុងការនិយាយយើងបញ្ចូល កន្សោមភាសា មូលដ្ឋានការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃនិងការសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់និងជំនាញនិយាយ ជាសាធារណៈ។

ការស្ដាប់


ការស្ដាប់គឺជាជំនាញទទួលមួយផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវបានប្រើជាពិសេសនៅក្នុងការទំ នាកការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃនិងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាផ្លូវការផ្សេងទៀតដូចជាកិច្ច ប្រជុំសិក្ខា សាលាសាលាសន្និសីទ ល។នៅក្នុងផ្នែកនេះយើងបានជ្រើសរើសមេរៀន ជាសំលេងជាមួយ លំហាត់ជាក់ស្តែងដោយផ្អែកលើប្រធានបទផ្សេងៗគ្នានិងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍន៍ការស្ដាប់របស់ អ្នក។

ការអាន


ការរអានគឺជាឧបករណ៍សំខាន់ក្នុងការស្រូបយកពត៌មាននិងចំណេះដឹងដើម្បីបង្កើតគំនិត។ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងធ្វើការអានដើម្បីទទួលបានគំនិតថ្មីៗដើម្បីបញ្ចូ លទៅក្នុងការសរសេររបស់យើង។ការអានក៏ជួយអផិវឌ្ឍន៍ជំនាញការវិភាគនិងពិភាក្សា របស់ពួកយើងផងដែរ។នៅក្នុងផ្នែក អ្នកនឹងត្រូវបាន បង្រៀនអំពីជំនាញអាននិងជំនាញ ចងចាំពាក្យសម្រាប់ការអានអោយមានប្រសិទ្ធិភាពដែលអមជាមួយនិងលំហាត់បន្ថែម។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ