កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិន

យើងនឹងមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបៀបថែទាំម្ហូបអាហារឲ្យអនាម័យនៅអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិ បាលកសិដ្ឋាន ហាងអង្គការសេដាក់ឬកសិដ្ឋានឯកជនផ្ទះកសិករវ័យក្មេងនិងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដែលធ្វើការជាមួយស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗដែលមាន កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រាស ដូចជាកម្មវិធីរបស់ធានាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ស្ថាប័នជប៉ុន - JVC មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈឥណ្ឌានិងថៃPSE...។ សមាជិកក្លឹបនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាសដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងជាក់ស្តែងនៅក្រុមហ៊ុនឯកជន ឬស្ថាប័នផ្សេងៗដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសក្នុងស្រុកហាងលក់ ទូរស័ព្ទនិងហាងអេឡិចត្រូនិចក្នុងតំបន់ទីភ្នាក់ងារមគ្គុទេសសណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់ដែលមាន ម្ហូបខ្មែរ និងបែបលោកខាងលិច។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ