សេវាប្រិក្សាយោបល់

ភាពត្រឹមត្រូនិងច្បាស់លាស់គឺជាតម្លៃស្នូលរបស់ពួកយើង។ពត៌មានភាពត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់ លាស់នាំទៅ រកការធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អប្រសើរ។ យើងនៅទីនេះដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវ ដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតក្នុង ការធ្វើសម្រាប់ការសំរេចចិត្តល្អប្រសើរជាងមុន។

យើងគឺជាក្រុមប្រឹក្សាក្នុងតំបន់និងអន្ដរជាតិមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលមានជំនាញ លើវិស័យជា ច្រើន និងមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំអោយអតិថិជនជាច្រើនរួមមាន អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន។

ចំពោះជនបរទេសដែលកំពុងរកមើលអ្នកពិគ្រោះយោបល់ក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើការជាមួយ Plus Education (ផ្លាស) អាចផ្ដល់ឲ្យនូវជំនួយការដែលរួសរាយ ខិតខំប្រឹងប្រែង និងមានវិជ្ជា ជីវៈ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការងារ របស់អ្នក។

  • ការស្រាវជ្រាវសង្គម និងទីផ្សារ
  • ការបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
  • ការអភិវឌ្ឍន៍សំណើរគម្រោងសង្គម
  • ប្រឹក្សាការចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជកម្ម
  • ការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការពាណិជ្ជកម្ម
  • ប្រឹក្សាយោបល់ផែ្នកអប់រំ
  • សេវាកម្មប្រឹក្សាផ្សេងទៀត ការណែនាំ និងបង្វឹក...

បកប្រែសរសេរ និងតាមមាត់

  • បកប្រែសរសេរ
  • បកប្រែតាមមាត់បណ្ដេញ និងសន្ទនា

វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ