ការចែកចាយកំព្យូទ័រ

ចំពោះសិស្សជាពិសេសអ្នកទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទមិនអាចចូលដំណើរការ ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតបានកុំព្យូទ័រនិងម៉ូដឹម(ឧបករណ៍តភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេត)គឺមានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចរបស់ពួកគេដូច្នេះយើងនឹងព្យាយាមអោយអស់ពី លទ្ធភាពរបស់យើងដើម្បីរកមើលថវិកាដើម្បីឧបត្ថម្ភសិស្សដែលមានសក្តានុពលនូវសំភារៈ ទាំងនោះ។

យើងនឹងទាក់ទងអ្នកផ្តល់ជំនួយបុគ្គលឬអង្គការដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបរិច្ចាគ កុំព្យូទ័រដល់សិស្ស ក្រីក្រ។គេហទំព័ររបស់យើងនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាង ម្ចាស់ជំនួយនិងអ្នកទទួលដើម្បីពួកគេអាចមានទំនាក់ទំនងគ្នាផ្ទាល់ខ្លួនបាន។កុំព្យូទ័រនិងម៉ូឌឹមនឹងត្រូវប្រគល់ជូនជារង្វាន់តែទៅសាលារៀនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុង ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនិងបំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់យើង(ពេលវេលាអគ្គិសនីនិងសក្តា នុពលដំណើរការអាជីវកម្មនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចនិងសម ត្ថភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី ... ) ។

កុំព្យូទ័រនិងម៉ូឌឹមនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងការិយាល័យរបស់នាយកសាលាដើម្បីធានាថាពួក វានឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែការសិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអោយល្អបំផុត។ដៃគូក្នុងស្រុកដូចជាអង្គការសហគមន៍យុវជននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឯកទេសនឹងដើរតួ នាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងការជួយក្នុងការជ្រើសរើសសាលារៀនដែល នឹងទទួលអំណោយកំព្យូទ័ទាំងនេះ។ កុំព្យូទ័រនិងម៉ូឌឹមនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយមាននិរន្តរ ភាព។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ