រចនាសម្ព័ន្ធ

លោក វឿង ប្រយុទ្ធ (ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល)

លោក វឿង ប្រយុទ្ធ ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ Plus Education (ផ្លាស)។គាត់គឺជាអ្នក ជំនួញអាជីពហើយទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា។ គាត់ជាម្ចាស់ ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ និងដំណើរកំសាន្ត PTM សហគ្រាសផ្លាស និងជាអ្នកតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ Jetstar និងAmerican Express។

លោក វឿង ប្រយុទ្ធ បានស្ថាបនា Plus Education (ផ្លាស) ឡើងដើម្បីបំពេញក្តីសុបិន្តដើម្បី ផ្តល់នូវការអប់រំដែលមានគុណភាពជូនដល់សិស្សនិស្សិតជាពិសេសជនក្រីក្រ និងជនដែល ទទួលបានផល ប្រយោន៍តិចពីសង្គម។ ដោយត្រូវបានជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តដោយពាក្យ មួយឃ្លាថា "ការសិក្សាគឺជា ដំណើរការមួយជីវិត" លោកបានមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា លើសពីការសិក្សានៅសាលារៀន វាគឺជាការចាំ បាច់ណាស់សម្រាប់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុង សតវត្សទី២១ នេះដើម្បីទទួលបានជំនាញផ្សេងៗអោយបានទូលំ ទូលាយដើម្បីសម្របខ្លួន ទៅនឹងពិភពលោកដែល ផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរនេះ។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ