អ្នកបង្កើតពូកែជាងគេប្រចាំខែ

បេក្ខជនដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតជាងគេក្នុងគម្រោងពានិជ្ជកម្មការរចនាឬសិប្បកម្មផ្សេងៗទៀត នឹងទទួល បាននាមជាអ្នកបង្កើតពូកែជាងគេប្រចាំខែដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរង្វាន់ទៀតផង។


វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ