សេវាកម្មរកការងារ

លើសពីកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលតាមតម្រូវការ PLUS Education (ផ្លាស)ក៏ផ្តល់នូវដំណោះ
ស្រាយ ដ៏ល្អបំផុតដល់អ្នករកការងារនិងអ្នកចង់ស្តាការងារ។ PLUS Education (ផ្លាស)
នឹងធ្វើទំនាក់ទំនងជូនសិស្សទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងអង្គក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុង
បណ្ដាញរបស់យើង។

​​​​​​

វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ