សិស្សទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេស

ចូរស្តាប់សិស្សដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេស:តេស្តភាសាអង់គ្លេសអាយអិល ឬថូហ្វលគឺជាតម្រូវការមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់ទៅសិក្សានៅ បរទេសប៉ុន្តែវាមានតម្រូវការផ្សេងទៀតក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះ។ ទាំងនេះគឺ ជាបេក្ខជនដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាដែលនឹងមកចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ ពួកគេនៅក្នុងដំណើរការនៃការទទួលបានអាហា រូបករណ៍នោះ។

Video
AREAS Project Scholar to Czech Republic, Kim Bethyliza

វីដេអូ
Sponsored by
ឧបត្ថមដោយ
ដែគួររបស់យើង
Photo of Milford Sound in New Zealand

សាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យារ៉ដវែល

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

មូលនិធិ​ប្រយុទ្វ
តាមពួកយើងនៅទីនេះ